KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında  Aydınlatma Metni

Değerli müşterilerimiz,

Suadiye Bağdat Caddesi Güneş Apt No:405 Daire:10 Kadıköy/İstanbul  adresinde bulunan Martinik Turizm Tic. Ltd. Şirketi (“Martinik Turizm ”) bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak sizleri

Hususlarında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  • Martinik Turizm , 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği çerçevesinde sizlere sunduğu yurt içi ve yurt dışı otel ve uçak rezervasyonu, yurt dışı turizm turları ve yurt dışı seyahatleriniz için ilgili ülke konsolosluklarından vize alım işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Martinik Turizm  ofisleri, Acentaları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve web sitesi gibi kanallar aracılığıyla paylaşmış olduğunuz size veya sizinle birlikte hizmetlerimizden yararlanacak kişilere ait aşağıda belirtilen bilgileri toplamakta ve işlemektedir.

 

 1. Kimlik Bilgileriniz: Ad, soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, cinsiyet,
 2. İletişim Bilgileri: E-posta adresi, mobil telefon numarası, adres
 3. Uçuş mil numarası ve mil detayları
 4. Pasaport bilgileri: Veriliş tarihi, bitiş tarihi, daha önce alınmış vizeler,
 5. Vukuatlı nüfus belgesi,
 6. Fotoğraf,
 7. En son çalışılan işe giriş bildirgesi, maaş bordrosu,
 8. Serbest meslek sahipleri için işyeri levhası, imza sirküleri,
 9. Mal varlığı bildirimi: Tapu, banka, hesap dökümü, araç ruhsatı,
 10. Adli sicil kaydı,
 11. Seyahat Sağlık Bilgisi: Kullanılan ilaçlar, alerjik reaksiyonlar (varsa)
 12. Mali Bilgiler: Kısmı Kredi Kartı Bilgisi
 13. IP adresi

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmaktadır.

 1. İşlemenin Hukuki Dayanağı

 

Hukuka Uygunluk Sebeplerine Dayanan İşleme. Kişisel verileriniz, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği çerçevesinde Martinik Turizm ’den satın almayı talep etmiş olduğunuz otel ve uçak rezervasyonu ve satışı, yurt dışı turizm turları ve yurt dışı seyahatleriniz için ilgili ülke konsolosluklarından vize alım işlemleri gibi turizm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Seyahat Sağlık verileriniz hariç bu kapsamdaki işleme, KVKK madde 5/2 hükmünün (a), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki hukuki uygunluk sebeplerine dayanmaktadır.  Bu çerçevede kişisel verileriniz, hukuka uygunluk sebepleri olarak, ulusal ve uluslararası kanunlar uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olmasına, hizmet alım amacıyla sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasına dayanılarak işlenmektedir.

İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı belirtiriz.

Açık Rızaya Dayanan İşleme. Seyahat sağlık verileriniz kapsamında kullandığınız ilaçlar, alerjik reaksiyonlara karşı sağlık durumunuz, yurt dışı seyahatlerde olası risklere karşı koruma sağlamak ve riskleri bertaraf etmek amacıyla işlenmektedir. Sözkonusu verilerin işlenmesi KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz, Martinik Turizm  hizmetlerinin, düzenlenen turların ve kampanyalarının duyurulması için pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere ancak KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.

 Anonim hale getirerek işleme. Ayrıca, Martinik Turizm söz konusu kişisel verilerinizi anonim hale getirmek suretiyle istatistiki bilgi toplamak amacıyla işleyebilir.

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Açık Rızaya Dayanmayan Aktarım.Martinik Turizm , seyahat sağlık verileriniz hariç Kişisel Verilerinizi, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliği çerçevesinde talep etmiş olduğunuz hizmetlere dair faaliyetleri ve satışları gerçekleştirmek amacıyla, kanun gereği veya hukuki yükümlülüklerin ifası ile doğrudan ilgisi olması sebebiyle yurt içindeki üçüncü şahıslara açık onayınıza ihtiyaç olmadan aktarabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz,

 

Aktarılabilir.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak kanun gereği zorunlu olması ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içerisinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Açık Rızaya Dayanan Aktarım. Seyahat sağlık verileriniz, tıbbi müdahale gerekmedikçe veya acil durum sözkonusu olmadıkça üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Tıbbi müdahale veya acil durumlarda KVKK madde 8/1 uyarınca açık rızanıza dayanılarak müdahale yetkisi olan kişilere aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz, Martinik Turizm’in faaliyetleri sırasında reklam ve pazarlama hizmeti sunan tedarikçilerine KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onayınıza dayanılarak aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

Martinik Turizm , 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliği kapsamında talep etmiş olduğunuz yurt dışına seyahat ve yurt dışında konaklama hizmetleri ifa edebilmek amacıyla gerekli ve zorunlu olması sebebiyle kişisel verileriniz yurt dışında yerleşik acente, ulaşım, transfer, sigorta ve konaklama   hizmeti veren şirket, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır.

Yurt dışı turlar ve yurt dışı seyahatleriniz için vize başvurularında kişisel verilerinizi içeren vize başvuru dosyasınız ilgili aracı şirkete veya doğrudan ilgili konsolosluklara aktarılmaktadır. Ancak, sözkonusu vize başvuru dosyanız ilgili konsolosluk tarafından bağlı olduğu yabancı ülkeye gönderilebilir.

Kişisel verilerinizin bu çerçevede yurt dışına aktarımı KVKK madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, talep ettiğinizi hizmetin sağlanabilmesi bakımından yurt dışına aktarım kanuni yükümlülükler ve sözleşmenin kurulması, hizmetin ifası zorunlu olması sebebiyle bu husustaki açık rızanızı geri çekmeniz mümkün değildir. Aksi halde hizmetin ifası mümkün olmayacaktır.

Kişisel verileriniz, seyahatiniz ve taleplerinizle bağlantılı olarak, Türki, ye’deki düzenlememelere denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayan ülkelere aktarabilecektir. Martinik Turizm, kişisel verilerinizin bu ülkelerde KVKK’ya ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak korunması için gerekli ve yeterli önlemleri alacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Silinmesi

Martinik Turizm , sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kimlik bilgileriniz, lokasyon ve iletişim bilgileri, uçuş mil numarası ve mil detayları ve IP adresinize ilişkin veriler hizmetin alındığı tarihi müteakip iki (2) yıl boyunca saklanacaktır. İki yılın sonunda sözkonusu verileriniz kimlik bilginiz karartılarak hukuki uyuşmazlık ihtimali karşısında bir yıl daha saklanacaktır. Sözkonusu saklama süresinin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Yurt dışı seyahatlerinizde pasaport bilgileriniz ve pasaportunuzun bir kopyası, yurt dışı seyahatlerde talebiniz halinde vize işlemlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeler, fotoğrafınız ve seyahat sağlık bilgileriniz seyahatiniz devam ettiği sürece veya bizden aldığınız hizmet süresince saklanacaktır. Sözkonusu veriler, saklama süresi sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz pazarlama amacıyla işlenmesi Martinik Turizm ’den hizmet satın aldığınız en son tarihi müteakip iki (2) yıl süresi ile sınırlıdır. Martinik Turizm, iki (2) yıllık süre sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanmayacaktır.

 1. Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/a), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d)  düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f)  düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme  (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep  (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

 

Veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yazılı ve imzalı olarak, aşağıda belirtilen posta ve/veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Talebinizin Martinik Turizm ’e ulaşmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda cevap gönderilecektir.

 

Veri Sorumlusu:Martinik Turizm Tic. Ltd. Şirketi

Mersis No:0335031361500011

Adres: Suadiye, Bağdat Caddesi Güneş Apt. No:405 D:10 Kadıköy/İstanbul

Telefon:+90 216 706 80 02

E-Posta:info@martiniktravel.com

Talebiniz halinde Martinik Turizm her zaman kişisel verilerinizi ve aynı zamanda aydınlatma metnini güncelleyebilir.  Güncel aydınlatma metnine her zaman [https://www.martiniktravel.com] adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.